Co obejmuje nadzór pedagogiczny?

Czy szkoła spełnia wymagania stawiane jej przez państwo? Czy przeprowadzane w niej zajęcia są wartościowe? Czy placówka stwarza uczniom warunki, które umożliwiają im rozwój na miarę ich możliwości? Czy system oceniania jest sprawiedliwy? To tylko niektóre pytania, jakie zadaje sobie rodzic. Odpowiedzi na nie może znaleźć w raporcie z ewaluacji.

Kompleksowa ocena pracy szkoły

Słowa ewaluacja oznacza „określenie wartości”. W kontekście szkoły chodzi o wartość i efektywność procesu kształcenia i wychowywania młodych ludzi. W końcu placówki oświatowe są dotowane z kas samorządów i budżetu centralnego, dlatego wydziały oświaty lokalnych urzędów gmin i miast, kuratoria oraz Ministerstwo Edukacji mają prawo nadzorować to, co dzieje się w szkole.

Nadzór pedagogiczny jest więc kontrolą prawidłowości procesu nauczania. Audyt odbywa się na różnych poziomach. Zgodnie z zasadą hierarchiczności organ umiejscowiony wyżej w strukturze organizacyjnej może kontrolować ciało znajdujące się niżej.

Kurator planuje i realizuje działania kontrolne w danym województwie w odniesieniu do wszystkich typów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek kształcenia specjalnego. Do tego podlegają mu instytucje opiekuńczo-wychowawcze, czyli przedszkola i żłobki. To samo – tyle że w odniesieniu do pracowników i uczniów jednej jednostki oświatowej – wykonuje jej dyrektor.

Praca pedagoga

Nadzór pedagogiczny skupia się nie tylko na wymiernych efektach pracy nauczycieli, czyli ocenach uczniów. Organ wykonujący kontrolę skupia się też na mniej namacalnych aspektach pracy szkoły.

Do takich można zaliczyć kwestie związane z systemem oceniania, bezpieczeństwem dzieci, pobudzaniem ich do aktywności ponadobowiązkowej (np. w ramach kółek zainteresowań, klubów sportowych, zajęć dodatkowych odbywających się w szkole z jej inicjatywy i pod jej opieką), inspirowaniem uczniów do samodzielnego myślenia i rozwijania swoich talentów, warunkami kształcenia.

Działania z zakresu nadzoru pedagogicznego na szczeblu makro mogą też obejmować współpracę kuratora z jednostkami samorządu terytorialnego, czyli np. gminami i powiatami, w zakresie projektowania sieci publicznych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Nadzór pedagogiczny polega też na koordynowaniu działań związanych z edukacją zdrowotną, prawami dziecka i ucznia, regionalizmem, ekologią, stypendiami, pomocą materialną, nauczaniem religii. Kontroli nadzorczej nie umkną również sprawy odnoszące się do m.in. indywidualnego toku nauki, nostryfikacji świadectw czy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 45 = 46