Ewaluacja wewnętrzna w praktyce

Nadzór pedagogiczny nad jednostką oświatową może być realizowany w różny sposób. Jednym z nich jest ewaluacja, czyli ocenianie nauczyciela albo uczniów przez uprawnione organy. Może nią zarządzić dyrektor szkoły. Wówczas ma ona charakter wewnętrzny.

Ocena jakości pracy szkoły

W jakim celu wykonuje się ewaluacją wewnętrzną? Kontrola jakości pracy nauczyciela albo jego podopiecznych służy poprawie jakości kształcenia w danej szkole.

O tym, czemu ma służyć ewaluacja, co będzie poddawanie ocenie, kiedy i jak będzie przeprowadzana, decyduje dyrektor jednostki. Określa to w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Taki dokument każdy szef placówki oświatowej musi przedstawić corocznie w terminie do 15 września.

Sam termin „ewaluacja” wywodzi się z języka francuskiego. W kontekście oświaty oznacza proces oceniania „przydatności i skuteczności realizowanych w danej placówce działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”. Innymi słowy oznacza proces ustalania rezultatów pracy danej szkoły (jej nauczycieli, uczniów, placówki jako całości).

Zagadnienia związane z ewaluacją wewnętrzną regulowane jest przez rozporządzenie ministra edukacji 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Badanie wartości danego zagadnienia z punktu widzenia pewnych kryteriów wykonuje się celem podniesienia jakości kształcenia. Dzięki temu procesowi dyrektor szkoły wie, czy wdrożone rozwiązania przyniosły oczekiwany efekt, czy należy je kontynuować. Pozwala mu zidentyfikować mocne i słabe strony danego przedsięwzięcia, działania.

Co powinien zawierać projekt ewaluacji wewnętrznej? Wspomniane rozporządzenie wspomina o sześciu zagadnieniach: przedmiocie oceny, celach, kryteriach, zagadnieniach, narzędziach i metodzie badań.

Co może być przedmiotem ewaluacji? To zależy od dyrektora. Na podstawie lektury wymagań stawianych szkołom przez rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ustala on obszar ewaluacji. W każdym roku szkolnym analizie powinien być poddawany inny problem, np. kształcenie, wychowanie, opieka.

Jak ulepszyć szkolnictwo?

Ewaluacja wewnętrzna jest ściśle związana z konkretną jednostką. W związku z tym proces oceny powinien uwzględniać specyfikę szkoły, zwyczaje w niej panujące, tradycje). Przystępując do opracowywania projektu ewaluacji, dyrektor powinien przestudiować statut placówki. Tworząc plan ewaluacji, może również wziąć pod uwagę wnioski zgłaszane przez samorząd uczniowski, radę rodziców, radę pedagogiczną oraz wnioski z poprzednich kontroli.

Kryteria ewaluacji wskazuje zespół odpowiedzialny za badanie konkretnego obszaru, czyli grupa zadaniowa. Praca szkoły może być badania np. pod kątem frekwencji, zgodności z prawem, skuteczności czy sprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 8 = 1