Fundusz inwestycyjny zamknięty – elastyczność inwestowania i ograniczenia FIZ-u

Fundusz inwestycyjny zamknięty pozwala inwestować w aktywa niedostępne dla inwestorów funduszy otwartych, zapewnia dużą elastyczność strategii inwestycyjnej. Nie jest jednak pozbawiony ograniczeń, do których można zaliczyć m.in. płynność inwestycji i wymagany od inwestora kapitał początkowy.

Możliwości, jakie daje fundusz inwestycyjny zamknięty

Inwestycja w fundusz inwestycyjny zamknięty pozwala obrać nietypową strategię inwestycyjną. Fundusz inwestycyjny zamknięty daje możliwość swobodnego inwestowania w różnego typu aktywa, zarówno te popularne, jak i te mniej popularne i niedozwolone w funduszach otwartych. Zapewniając szeroki wybór, FIZ zachowuje transparentność.

Aktywa, w które może inwestować fundusz inwestycyjny zamknięty, to np.:

  • papiery wartościowe,
  • waluty,
  • udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • nieruchomości,
  • waluty,
  • instrumenty pochodne,
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • pochodne prawa majątkowe,
  • depozyty bankowe.

FIZ pozwala zainwestować środki długoterminowo, co może być uważane za jego wadę i za zaletę. Ryzyko i wysokość stopy zwrotu z inwestycji – tak jak w przypadku innych rodzajów funduszy, są w dużej mierze uzależnione od aktywów funduszu i okresu trwania inwestycji.

Ograniczenia funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Mimo że fundusze inwestycyjne zamknięte należą do najbardziej elastycznych w kontekście doboru instrumentów inwestycyjnych, mają też ograniczenia. Pierwszym z nich jest niska płynność inwestycji spowodowana tym, że certyfikaty inwestycyjne można nabyć tylko w określonych terminach, a należy zapisać się na nie w okresach subskrypcji. Terminy te określa statut funduszu.

Liczba certyfikatów inwestycyjnych jest z góry określona, w przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy otwartych. Certyfikaty funduszy zamkniętych publicznych są dostępne publicznie, np. na Giełdzie Papierów Wartościowych, certyfikaty funduszy zamkniętych niepublicznych nie są dopuszczone do obrotu publicznego.

Ograniczeniem dla inwestorów jest też wysokość kapitału wymaganego do przystąpienia do funduszu inwestycyjnego zamkniętego – to przeważnie równowartość 40000 euro. Fundusze inwestycyjne zamknięte są z tego powodu narzędziem oszczędzania i pomnażania posiadanych środków pieniężnych dla zamożnych inwestorów.

Fundusz inwestycyjny zamknięty jest wyceniany tak często, jak stanowi jego statut, zwykle co miesiąc lub 3 miesiące. Ta cecha FIZ-u może być uważana za ograniczenie tego instrumentu inwestycyjnego.